Wij zouden een donatie op prijs stellen.
Want er moet nog veel onderzoek worden verricht.
Ten slotte hebben we er allemaal baat bij.

* zijn verplichte velden,
uw gegevens worden niet aan derden afgestaan.

[doneren_met_mollie]

.

U kunt het bedrag aanpassen naar ieder willekeurig bedrag.

Bedankt voor uw donatie.
Winkeliersvereniging Vughterstraat & Schapenmarkt

Deze video legt uit wat kanker is en wat er precies in uw lichaam gebeurt als u kanker heeft.

Leven met kanker

Steeds meer mensen leven langer met of na kanker, maar er zijn veel aandachtspunten. Hieronder bespreken we er enkele.

Omgaan met onzekerheid

Kanker hebben betekent leven met veel onzekerheden en
vragen.
Vragen waarop niet makkelijk of zelfs geen antwoord te
geven is, zoals: ‘Kan ik genezen? Welke invloed krijgt de
ziekte op mijn leven? Hoe weet ik wat de juiste behandeling
is? Waardoor ben ik ziek geworden?’.
In dit hoofdstuk gaat het over dit soort onzekerheden.
En wat kan helpen om het gevoel van onzekerheid te
verminderen.

Van diagnose naar behandeling
Aan de diagnose kanker gaat vaak van alles vooraf.
Voor veel mensen is dat een spannende en soms zelfs
zenuwslopende tijd.
Ook nadat de diagnose is gesteld, is vaak nog niet alles
duidelijk. Er moet bijvoorbeeld nog onderzoek worden
gedaan om te achterhalen of er uitzaaiingen zijn.
Goed geïnformeerd zijn over wat er precies gebeurt, kan u
helpen om meer grip te krijgen op uw situatie. Wat wordt
er precies onderzocht? Hoe gaat dat in zijn werk? Doet het
onderzoek pijn? Hoe voel ik me na afloop? Krijg ik nog meer
onderzoeken?
De informatie die u nodig heeft, krijgt u niet altijd vanzelf.
Vraag er gerust naar op de afdelingen waar de verschillende
onderzoeken plaatsvinden. Vraag ook wanneer u de uitslag
kunt verwachten en van wie u die krijgt.
Het is misschien een goed idee om in zo’n moeilijke tijd een
log- of dagboek bij te houden. In zo’n logboek kunt u
bijvoorbeeld een overzicht maken van alle onderzoeken die
u heeft gehad en de uitslagen daarvan.
De gebeurtenissen volgen elkaar vaak in snel tempo op.
Door alles bij te houden, houdt u het overzicht én hoeft u
niet alles te onthouden.

Foto KWF 2

Uw omgeving
informeren
Het is fijn als mensen
in uw omgeving met u
meeleven tijdens deze
onzekere tijd. Aan de
andere kant kan het ook
te veel zijn om iedereen
persoonlijk op de hoogte
te houden. Mogelijk is
het bijhouden van een
blog dan iets voor u.

Kanker percentage overzicht

en vecht samen met ons een ander gevecht tegen kanker.
17 september 2017
Guinness World Records

’s Werelds grootste waterpistolengevecht

Vrijwilligers gezocht

zonder jou hulp lukt het niet!
17 september 2017

Guinness World Records
’s Werelds grootste waterpistolengevecht

Uw omgeving
informeren
Het is fijn als mensen
in uw omgeving met u
meeleven tijdens deze
onzekere tijd. Aan de
andere kant kan het ook
te veel zijn om iedereen
persoonlijk op de hoogte
te houden. Mogelijk is
het bijhouden van een
blog dan iets voor u.

De behandeling
Nadat de diagnose is gesteld, zal uw arts u een behandelvoorstel
doen.
Het kan moeilijk zijn alle informatie tot u te laten doordringen.
Herhaling van informatie helpt vaak. Vraag uw arts het
eventueel nóg een keer uit te leggen.
Meestal praat uw arts in een vervolgafspraak opnieuw met
u over de behandeling. In dat gesprek kunt u alle dingen die
u bezighouden aan bod laten komen.
Bijvoorbeeld:
• wat houdt de behandeling precies in
• wat zijn de mogelijke risico’s
• welke bijwerkingen zijn er te verwachten
• hoelang duurt de behandeling
• zijn er vervolgbehandelingen nodig
• wat zijn mijn vooruitzichten
Vaak is er na het gesprek met uw arts een vervolggesprek
met een gespecialiseerd verpleegkundige om alles op een
rijtje te zetten. Uit dat gesprek komen vaak nieuwe vragen
naar voren. Samen kunt u bekijken wie die vragen het beste
kan beantwoorden. Soms zal dat de specialist zijn die u
behandelt en soms kan uw huisarts u op weg helpen.
Ook als de behandeling snel moet starten, kunt u meestal – als
u daar behoefte aan heeft – een paar dagen bedenktijd vragen.

Foto KWF 1

Els
“Ik heb de fiets gepakt, maar vraag me niet waar ik ben
geweest. Ik kon het gewoon niet bevatten. Diep, diep
teleurgesteld was ik. En ik voelde me vooral verraden.
Ik sport, eet gezond, denk aan mijn lijn, rook al lang niet
meer en drink heel matig. Ik zou net als mijn moeder
eenennegentig worden!”

Emoties

Soms is de diagnose een bevestiging van wat u al een tijdje
vermoedde. Maar vaak komt het bericht als donderslag bij
heldere hemel. Hoe uw situatie ook is, het is vaak moeilijk
om met alle emoties waar u mee te maken krijgt, om te
gaan.
In dit hoofdstuk vindt u een aantal veelvoorkomende
manieren waarop mensen reageren als ze met kanker te
maken krijgen. Ook wordt aandacht besteed aan het belang
van het uiten van emoties. Al dan niet door erover te praten.
De meeste mensen hebben de eerste tijd na de diagnose
het gevoel in een achtbaan te zitten. U kunt in korte tijd
zeer uitlopende emoties ervaren: angst, verdriet, boosheid,
radeloosheid en schaamte. Deze gevoelens kunnen elkaar
afwisselen, en het lijkt of er geen controle op te krijgen is.
Misschien schrikt u er van, en herkent u uzelf niet meer.
Weet dan dat het heel normale reacties zijn op een ingrijpende
ervaring.
Hoe pijnlijk en verwarrend emoties soms ook zijn, ze hebben
wel nut. Emoties zetten u in beweging, omdat u gaat zoeken
naar een manier om grip te krijgen op uw situatie.

Omgaan met de ziekte
Hoe u met de ziekte omgaat, is afhankelijk van veel factoren.
Het heeft onder meer te maken met de ziekte zelf (de
kans op herstel bijvoorbeeld, de klachten die u ervaart of
de behandeling die u moet ondergaan), uw leeftijd en uw
gezinssituatie.
Het hangt ook af van uw karakter. Ieder mens is immers
anders. Ieder mens gaat dus ook anders om met de
ziekte.

Is het wel waar?
Wanneer mensen net met de diagnose kanker geconfronteerd
zijn, ervaren ze vaak een gevoel van onwerkelijkheid.
Het lijkt een nare droom waaruit ze binnenkort wakker
zullen worden. Heeft de arts zich misschien vergist?
Zijn de uitslagen misschien verwisseld?
Het kan moeilijk zijn om de diagnose direct onder ogen te
zien, en volledig te beseffen wat het betekent. Voor veel
mensen zijn de emoties te hevig om in één keer toe te
laten. Dat is heel begrijpelijk. Er is niets op tegen om de
werkelijkheid mondjesmaat tot u door te laten dringen.
Het is een manier om uzelf tijd te gunnen om aan het idee
te wennen.

Foto KWF 4

In contact met uw omgeving

Mogelijk heeft u gemerkt dat u, vooral in de beginperiode
van uw ziekte, veel belangstelling krijgt van uw familie,
vrienden en bekenden. De mensen uit uw omgeving zijn
meestal erg geschrokken en willen graag iets doen.

Omgaan met familie, vrienden en bekenden
Vertel mensen in uw omgeving wat u prettig en niet prettig
vindt. Welke hulp en ondersteuning u wel of niet wilt. Dat
is misschien helemaal niet zo makkelijk, maar het schept
wel duidelijkheid. U zult merken dat de meeste mensen uw
boodschap goed oppakken. Meestal zijn ze blij als u ze
vertelt wat ze voor u kunnen doen.
Misschien hebben sommige mensen uit uw omgeving u
met de beste bedoelingen allerlei adviezen gegeven. De een
zegt dit, de ander misschien wel het tegenovergestelde.
Daar kunt u van in de war raken. Probeer die adviezen naast
u neer te leggen. Het gaat er om dat u doet wat voor u het
prettigst is. Bespreek de adviezen die u wel zinvol lijken
met uw arts.
Sommige mensen komen met verklaringen waarom u ziek
geworden bent. Misschien krijgt u daardoor het gevoel dat
het aan uzelf ligt. Als u dit soort opmerkingen vervelend
vindt, zeg het dan.
Er kunnen ook familieleden of vrienden zijn die opeens niet
meer op bezoek komen of niet meer bellen. Vaak blijkt dat ze
niets meer van zich laten horen, omdat ze niet goed weten
hoe om te gaan met de situatie. Ze zijn misschien bang iets
verkeerds of onhandigs te zeggen.
Neem zélf contact op als u die mensen graag wilt blijven zien.
Laat merken dat u, ondanks uw ziekte, nog altijd dezelfde
bent.

Omgaan met jonge kinderen
Wanneer u jonge kinderen heeft, wilt u die waarschijnlijk zo
veel mogelijk ontzien. Dat willen alle ouders, maar dat is in
uw situatie bijna onmogelijk: enerzijds wilt u uw kinderen
geborgenheid bieden, anderzijds moet u ze leren omgaan
met het gegeven dat hun vader of moeder kanker heeft.
Probeer open te zijn. Kinderen horen en zien veel meer dan
u denkt. Ze merken vaak dat er iets aan de hand is. Wanneer
u uw kinderen te veel beschermt of de waarheid te nadrukkelijk
verbloemt, kunnen ze zich buitengesloten voelen. Het
gevaar bestaat dat ze dan gaan fantaseren over wat er aan
de hand is. Zo worden ze extra bang, want hun fantasie is
vaak erger dan de werkelijkheid.
Sommige jonge kinderen denken zelfs dat het hun schuld is
dat hun vader of moeder ziek is.
Het is juist nu belangrijk dat er thuis openheid, aandacht en
vertrouwen is. Probeer uw kinderen te betrekken bij wat er
thuis allemaal gebeurt. Sluit aan bij hun vragen, leeftijdsfase
en ontwikkeling.

Foto KWF 3

Boosheid
U kunt boos worden om wat u is overkomen. Het is oneerlijk
dat dit lot net ú treft. Die boosheid richt zich soms op
anderen. Bijvoorbeeld op uw partner. Juist de mensen die u
het meest dierbaar zijn, krijgen vaak het meest te verduren.
Probeer er op rustigere momenten met elkaar over te praten.
Soms krijgt de arts de schuld. Gelovige mensen kunnen in
hun onmacht kwaad worden op God. Weer anderen zijn
teleurgesteld en boos op hun eigen lichaam dat hen in de
steek gelaten heeft. Ze voelen zich verraden.
Soms helpt het om uw gevoel nader onder de loep te
nemen: ben ik echt boos, of misschien bang of verdrietig?
Kwaad zijn is soms makkelijker dan angstig of verdrietig
zijn. Hoe vreemd het misschien ook klinkt, als u angstig en
verdrietig van uzelf ‘mag’ zijn, worden deze gevoelens
mogelijk minder grimmig. En heeft u er misschien minder
last van.

Angst
De diagnose kanker heeft de verwachtingen die u over het
leven had, compleet onderuit gehaald. Het leven ziet er
ineens anders uit. Dat kan ertoe leiden dat u zich onveilig en
angstig voelt. U kunt bang zijn voor de pijn die u denkt te
krijgen. Of voor het verlies van controle over uw eigen
lichaam.
Ook kan de angst te maken hebben met de toekomst,
omdat u bang bent afscheid te moeten nemen van de
mensen om u heen.
Het besef dat angst in uw situatie normaal is, kan al
helpen. Ook kan het u opluchten om er met anderen over te
praten.

Verdriet
Kanker confronteert u met kwetsbaarheid en verlies. Verlies
van gezondheid, maar ook verlies van een toekomstbeeld
kan u verdrietig maken. Het kan zijn dat u veel huilt, of
behoefte heeft uzelf terug te trekken.
Net als bij andere emoties kan het helpen ze te uiten, door
erover te praten of te schrijven. De scherpe kanten van
verdriet kunnen ook minder worden als u went aan de
diagnose.

Gevoelens verwerken
Wie al eerder in zijn leven te kampen kreeg met moeilijke
situaties, heeft misschien een bepaalde manier gevonden
om moeilijkheden het hoofd te bieden. Die aanpak kan ook
helpen nu u kanker heeft gekregen.
Sommigen vinden steun in hun geloof of levensovertuiging.
Anderen zijn door de gebeurtenissen juist zo teleurgesteld
of boos dat ze het vertrouwen in hun geloof verliezen.
Ze raken daarmee een belangrijk houvast kwijt.
De een heeft veel behoefte om te praten over wat hem
overkomt en wat er in hem omgaat. De ander houdt dit
liever voor zich omdat hij gewend is de dingen zelf uit te
zoeken. Als u nooit zo’n makkelijke prater was, zult u ook
nu niet meteen vertellen wat er in u omgaat. Juist in een
moeilijke periode kan het goed zijn om uw partner of
iemand anders die belangrijk voor u is, deelgenoot te
maken van uw gevoelens. Het kan u opluchten en u het
gevoel geven er niet alleen voor te staan.
Ook voor mensen uit uw omgeving is het prettig om te
weten wat er in u omgaat. Zij kunnen u daardoor beter tot
steun zijn.

Foto KWF 4

Tips voor het omgaan met uw emoties
• Probeer over uw gevoelens te praten met mensen die u
vertrouwt of met lotgenoten.
• Naar muziek luisteren, een dagboek bijhouden of
creatief bezig zijn, kan goed helpen om uw gevoelens
te verwerken. Wandelen of fietsen kunnen ook helpen.
• Gun uzelf de tijd. Emoties verwerken gaat niet van de
ene op de andere dag.
• Vertel mensen in uw omgeving wat u prettig vindt.
U heeft misschien vooral behoefte aan rust. Of u wilt
misschien juist graag over uw ziekte praten of samen
iets gaan doen.
• Bedenk dat anderen het meestal goed bedoelen, ook al
staan ze onhandig te schutteren.

Bovengenoemde informatie is afkomstig uit de brochure: verder leven met kanker welke afkomstig is van de de KWF.nl website. In deze folder sta nog meer informatie, dit is slecht een klein deel.